Kid Dynamite 44 (VF- 7.5)
Kid Dynamite 44 (VF- 7.5)