Savage She-Hulk 19 (VF- 7.5)
Savage She-Hulk 19 (VF- 7.5)