Savage She-Hulk 15 (VF+ 8.5)
Savage She-Hulk 15 (VF+ 8.5)