Savage She-Hulk 13 (VF 8.0)
Savage She-Hulk 13 (VF 8.0)