Savage She-Hulk 8 (VG+ 4.5)
Savage She-Hulk 8 (VG+ 4.5)